Home
      Wat geloven wij
      Wat is een kerkdienst
      Samen zijn
      Geschiedenis
      Foto's
      Preekrooster
      Prekenarchief
      Verenigingen
      Bijbelcursussen
      Kalender
      Contact

Wat is een kerkdienst?Op zondag komen de leden en evt. gasten samen in de kerk.
Een ander woord voor die samenkomsten is eredienst.
De begrippen dienen en eren komen in dit woord samen.

In deze samenkomst ontmoeten God en mensen elkaar en de opbouw van de dienst is als een dialoog tussen God en mensen.

De gemeente begint met het belijden van haar afhankelijkheid van de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En vervolgens groet de predikant namens God de gemeente met een zegengroet.

In de ochtenddienst worden Gods tien geboden voorgelezen als richtlijn voor ons leven.
Wij erkennen dat wij tekort schieten voor God en vragen in een gebed om vergeving van die schuld.

De predikant houdt een preek. Daarin wordt uitleg gegeven over een bijbelgedeelte met een toepassing voor ons leven in deze tijd.

In de middagdienst wordt een korte geloofsbelijdenis gezongen of gelezen. Daarin staat samengevat wat wij geloven.

Een iets uitgebreidere geloofsbelijdenis van de Gereformeerde Kerken is de Heidelbergse Catechismus, aanvankelijk geschreven als een leerboekje voor de kinderen in de vorm van vragen en antwoorden.
Ze staat achterin ons kerkboek. Voor de preek 's middags wordt vaak gebruikt gemaakt van deze catechismus.

In de diensten wordt gezongen, meestal onder begeleiding van het kerkorgel.
Onder andere liederen uit de bijbel, die op rijm zijn gezet: de psalmen, waarin gelovigen vroeger hun relatie en ervaringen met God bezongen.
In de loop van de kerkgeschiedenis zijn daar veel liederen bijgekomen, gemaakt door gelovige dichters en muziek tot eer van God.
Ook van die gezangen en liederen worden gezongen in de eredienst.